Kasutustingimused | Siin & Sääl

Kasutustingimused

Siin & Sääl OÜ; registrikood: 14771422; aadress: Liivalaia 28, 10138 Tallinn, telefon: +372 5665 9118

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Siin & Sääl OÜ veebilehe www.siinjasaal.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) tellimiskeskkonna kaudu (edaspidi nimetatud E-pood) ostetavate teenuste ja kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Siin & Sääl OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Siin & Sääl OÜ Kodulehel.

1. Toodete tellimise kord

1.1. Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Siin & Sääl OÜ E-poe kasutajaks.

1.2. Tellija valib soovitud Toote(d), määrab tellitava koguse, tasumise ning vajadusel kohaletoimetamise viisi. Tellimust on võimalik esitada eesti või inglise keeles.

1.3. E-poes näidatud Toodete hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna Siin & Sääl OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

1.4. Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile (kui kohaldub).

1.5. Tellija poolt esitatud tellimuse eest on Siin & Sääl OÜ-le võimalik tasuda pangalingi või PayPali kaudu (sh krediitkaardimaksed). Toodete eest tasumisel on makse saajaks Siin & Sääl OÜ. Pärast maksmist saadetakse Tellija e-mailile kinnituskiri.

1.6. Tellija ja Siin & Sääl OÜ vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud läbi maksmisprotseduuri alustamise ja Siin & Sääl OÜ on edastanud Tellija e-mailile Tellimuse kinnituskirja.

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1. Tellitud Tooted toimetab Siin & Sääl OÜ Tellijale vastavalt Tellija poolt Tellimuse esitamisel valitud viisile.

2.2. Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamine on Tellijale tasuta.

2.3. Toodete kohaletoimetamise aeg: kinnituskiri saadetakse Tellija e-mailile koheselt pärast Tellimuse kinnitamist ja maksmist; füüsiliste Toodete puhul toimub kohaletoimetamine hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

2.4. Toodete kättetoimetamise viisid: üritustele piletite ostmise puhul on selleks e-mailile saadetud kinnituskiri; füüsiliste Toodete puhul toimub kohaletoimetamine pakiautomaadi kaudu või Siin & Sääl OÜ kontorisse järele tulles.

3. Tellija õigus Tellimusest taganeda

3.1. Tellijal on õigus Toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2. Tellimusest taganemiseks peab Tellija esitama Siin & Sääl OÜ-le e-posti teel lihtkirjalikult või kontoris kohapeal suuliselt ühemõttelise Tellimusest taganemisavalduse.

3.3. Tellimusest taganemise avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid teostab Siin & Sääl OÜ ainult kontoris kohapeal tehtud taganemise korral ja vaid Tellija vastaval sõnaselgel nõusolekul.

3.4. Juhul kui Tellija taganeb Tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates. Tellija võib tagastada Tooted Siin & Sääl OÜ kontorisse aadressil: Siin & Sääl OÜ; Liivalaia 28, 10138 Tallinn. Tellija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.5. Siin & Sääl OÜ tagastab Tellijale tagastatud Toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale. Juhul kui Tellija tagastab tellitud Tooted osaliselt, siis Siin & Sääl OÜ tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Siin & Sääl OÜ tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest. Siin & Sääl OÜ tagastab Tellijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega Toode.

3.6. Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Siin & Sääl OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

4. Tellija õigused

4.1. Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Siin & Sääl OÜ sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2. Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ning vastama Siin & Sääl OÜ poolt fikseeritud tingimustele.

4.3. Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Siin & Sääl OÜ-le aadressil Liivalaia 28, 10138 Tallinn või e-posti aadressil info@siinjasaal.ee 30 kalendripäeva jooksul Toode kättesaamisest arvates.

4.4. Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Tellija kohustused

5.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, e-maili aadress ning kohaletoimetamise aadress (kui kohaldub).

5.2. Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 5.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

5.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 5.1. fikseeritule, ei garanteeri Siin & Sääl OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Siin & Sääl OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6. Siin & Sääl OÜ õigused

6.1. Siin & Sääl OÜ-l on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

6.2. Siin & Sääl OÜ on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

6.3. Siin & Sääl OÜ-l on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

6.4. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Siin & Sääl OÜ Tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

6.5. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Siin & Sääl OÜ-l õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

7. Siin & Sääl OÜ kohustused

7.1. Siin & Sääl OÜ kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

7.2. Siin & Sääl OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

7.3. Siin & Sääl OÜ kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4. Siin & Sääl OÜ kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Siin & Sääl OÜ vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. Kui tegemist on käsitööga, ei loeta praagiks toote mustri või värvi mõningast erinemist tootefotol näha olevast, samuti ei loeta praagiks suuruse erinevust kuni 20% toote kirjelduses nimetatud mõõtmetest.

7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn.

8. Privaatsuspoliitika

8.1. Me kogume andmeid ainult teie nõusolekul. Me kogume neid minimaalsel hulgal ja ainult sellist infot, mis on vajalik selleks, et meie suhtlus teeniks teie eesmärke. Me ei müü teie andmeid kolmandatele osapooltele ning kasutame neid ainult nii, nagu siin kirjeldatud.

8.2. Millist infot me kogume ja miks?

8.2.1. Info veebilehe külastajate kohta. Kui te üksnes sirvite meie veebilehte, kogume samasugust põhilist infot, nagu koguvad enamik veebilehti. Kasutame tavalisi internetitehnoloogia lahendusi nagu küpsised ja veebiserveri logid. Seda teavet kogume kõigi külastajate kohta. Kõigi külastajate kohta kogutava teabe hulgas on külastaja brauseri tüüp, keele-eelistus, mis veebilehelt ja kuidas külastaja saabus, külastuse kuupäev ja kellaaeg. Kogume ka teavet, mis võib potentsiaalselt aidata veebisaidi kasutajat tuvastada, nagu külastaja IP-aadress. Me kogume seda teavet selleks, et paremini aru saada, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, ning et jälgida ja kaitsta veebilehe turvalisust.

8.2.2. Veebilehe kaudu edastatud päringud ja tellimused. Kui võtate meiega ühendust mõnda lehel olevat tellimusvormi kasutades, arhiveerime teie info meie andmebaasi, säilitades töötlemiseks vajalikud andmed ja võimalikud edasised arutelud. Enda e-maili aadressi ja telefoninumbri meile vormi kaudu edastades annate meile õiguse teiega nende kaudu kontakteeruda. Teie andmeid säilitame oma andmebaasis kuni ühe aasta.

8.2.3. Kirja teel edastatud päringud ja pakkumised. Kui võtate meiega ühendust e-kirja teel, arhiveerime teie kirja või päringu töötlemiseks vajalikud andmed ja võimalikud edasised arutelud. Kui saame teilt e-kirja, eeldame, et võime sellele vastata samuti e-kirja teel. Kui eelistate mõnda muud suhtlusmeetodit, palume sellest teada anda.

8.3. Küpsiste kasutamine. Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks salvestab Siin & Sääl veebileht mõnikord külalise seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuste parandamiseks ja selle personaliseerimiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid meie koduleht kasutab. Pagulasabi veebilehte kasutades nõustute, et veebileht kasutab küpsiseid.

 

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 10-16 klienditoe telefonil +372 5665 9118 või kirjutage e-posti aadressil: info@siinjasaal.ee